Full Color Festival Kampen respecteert de privacy van onze (potentiële) klanten, relaties, werknemers, sollicitanten en van al degenen die onze websites bezoeken. Full Color Festival Kampen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In dat kader zijn wij aan te merken als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van deze gegevens tegen te gaan. Full Color Festival Kampen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij vinden privacy belangrijk 

ONLINE 

Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens die aan ons worden verstrekt en houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens die wij ontvangen verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy en cookie policy;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Je gegevens worden door het Full Color Festival verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Aanmeldingen als vrijwilliger van het Full Color Festival
 • Analyse in de werking van onze website. Zie hiervoor bij cookies.

Voor de bovenstaande doelstelling kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen:

 • voor- en achternaam 
 • geslacht 
 • geboortedatum 
 • adresgegevens 
 • (mobiele) telefoonnummer 
 • e-mailadres 
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bv. door een account op deze website(s) aan te maken, in correspondentie en telefonisch)

VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 

COOKIES

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn maakt de website van het Full Color Festival gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die wij op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als je onze website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over je websitebezoek bijgehouden. Cookies worden ingezet om te onderzoeken hoe we de website kunnen optimaliseren en nog gebruiksvriendelijker kunnen maken. 

BEHEER JE COOKIES

Het al dan niet accepteren van cookies kan je instellen in je browser. Ook kan je cookies achteraf verwijderen en aangeven dat je in het vervolg geen cookies meer wenst van een specifieke of van alle websites. Je kunt apart aangeven of je alleen de third party cookies wilt weigeren of alle cookies wilt blokkeren. In dat laatste geval zullen sommige sites minder goed of niet meer functioneren. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Voor een instructie hoe je de cookie-instellingen in je browser kunt aanpassen verwijzen wij je graag door naar CIVIC (Engelstalig) of de Consumentenbond (Nederlandstalig).

BEVEILIGING

Wij hebben passende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Full Color Festival Kampen van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Fotografie en beeld- en/of geluidsopname tijdens het Full Color Festival 

Het Full Color Festival of een mediapartner kan foto’s en beeld- en/of geluidsopnamen (laten) maken tijdens het festival. Dit materiaal kan door het festival gebruikt worden op de website, in drukwerk of ter promotie van het evenement en de organisatie via social media netwerken, zoals Facebook, Instagram of Twitter. Daarnaast kunnen de foto’s of opnamen gebruikt worden op de mediakanalen of in drukwerk van de (media)partner(s), waaronder mogelijk radio en/of televisie. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven. Bij bezwaar tegen een online gepubliceerde foto is het mogelijk een verzoek tot verwijdering in te dienen via onze social media kanalen of per mail naar info@fullcolorfestivalkampen.nl.

KLACHTEN

Het Full Color Festival Kampen is verantwoordelijk voor de verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als je vragen over ons Privacy en cookie policy hebt en contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@fullcolorfestivalkampen.nl